STRUCTUUR

Hogeschool ABC NV is een particuliere onderwijsinstelling opgericht op 22 januari 2016 te Paramaribo, bij resolutie nummer 21.042/15 goedgekeurd door de President van de Republiek Suriname d.d. 18 december 2015. ABC Opleiding en Training Suriname NV, is hierbij de belangrijkste aandeelhouder van Hogeschool ABC.

Stichting ABC Opleiding & Training is opgericht op 8 mei 2003 te Curaçao. Stichting ABC Opleiding & Training is aandeelhouder van ABC Opleiding & Training Suriname NV. Via de Nederlandse samenwerkingspartners van Stichting ABC Opleiding en Training, RB Opleidingen en Examenbureau LSSO bestaat de mogelijkheid voor BBA-studenten certificaten en diploma’s van deze instanties te behalen. Hogeschool ABC maakt gebruik van faciliteiten en infrastructuur van bovengenoemde instellingen om haar activiteiten te realiseren. Het bestuur van Hogeschool ABC benoemt het directieteam dat verantwoordelijk is voor de Hogeschool ABC. De taken van het directieteam zijn opgenomen in het Directiereglement.

MISSIE

De missie is als volgt geformuleerd:

Kennis en vaardigheden zijn de bouwstenen voor beroepsbeoefening en burgerschap. Dat is het perspectief voor onze verantwoordelijkheid als opleidingsinstituut in een snel veranderende wereld die zich op alle niveaus steeds verder ontwikkelt tot een kennissamenleving. Kwalitiet van het onderwijs heeft hierbij de hoogste prioriteit.

 

VISIE

De visie is als volgt geformuleerd:

Hogeschool ABC verzorgt HBO-opleidingen op Associate Degree en Bachelor niveau die gericht zijn op persoonlijke & professionele ontwikkeling. Met onze kwalitatieve competentiegrichte HBO-opleiding richten we ons op het kwalificeren van mensen voor de Surinaamse beroepspraktijk, maatschappelijke participatie, burgerschap en vakbekwaamheid.

Een op maat gesneden organisatie

Het bestuur van Hogeschool ABC heeft bij het opzetten van de hogeschool zich ten doel gesteld om als nieuwe speler binnen het HBO-veld van Suriname zich te onderscheiden van anderen, die reeds geruime tijd actief zijn, door een HBO opleiding aan te bieden die beter aansluit op de behoeften van het Surinaams werkveld en de behoeften van werkende studenten en qua kwaliteit ook een duidelijk verschil zal laten zien. Deze zienswijze zal vertaald worden naar het onderwijsconcept van competentiegericht opleiden, toetsen en beoordelen als basis voor de BBA-opleiding en de opzet van een kwaliteitszorgsysteem dat duidelijk richtinggevend en onderscheidend is.

Door de jarenlange ervaring van de moederorganisatie ABC Opleiding & Training NV in zowel Curaçao en Suriname in het aanbieden van - op maat gesneden - korte praktijkgerichte opleidingen op MBO en HBO niveau heeft de organisatie de nodige inzichten weten te verschaffen ten aanzien van de scholingsbehoefte van zowel het werkveld als de individuele student. De stap naar de opzet van een Hogeschool met een duidelijk Bachelor niveau structuur was dan ook logisch en in de lijn der verwachtingen

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteitszorg van de opleiding, het (mede) ontwikkelen van het opleidingsprogramma en de financiering van de activiteiten van de hogeschool. De Raad van Bestuur staat de Directie met raad en daad bij.

Directie

De Directie bestaat uit de directeur Onderwijs en de directeur Bedrijfsvoering. De directeur Onderwijs is belast met de algemene leiding. Hij is verantwoordelijk voor alle onderwijszaken en in het bijzonder de curriculumontwikkeling en de kwaliteitszorgsystemen. Hij stuurt het team van docenten en decaan.

De directeur Bedrijfsvoering staat aan het hoofd van het Bedrijfsbureau. Het Bedrijfsbureau is belast met de administratieve ondersteuning. De medewerkers van het Bureau fungeren als eerste aanspreekpunt voor vragen van studenten op het gebied van o.a. toelating, betaling, inschrijving, tentamens, inzage, stage, bezwaar, beroep, keuzeruimte, inlogcodes en afstuderen. Zij beheren de kleine bibliotheek van de hogeschool en houden studentenadministratie bij.

Functie

Naam

E-mail

Directeur Onderwijs

 Mw. Nicole Wandi MSc

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Directeur Bedrijfsvoering

Mw. Kimberly Danoe BSc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Docententeam en decaan

De docenten zijn verantwoordelijk voor o.a. het verzorgen van de lessen, het opstellen en het beoordelen van toetsen en de vakinhoudelijke begeleiding van studenten. De decaan is verantwoordelijk voor (de coördinatie van) studiebegeleiding, advisering en indien nodig belangenbehartiging van studenten. De decaan is het eerste aanspreekpunt als studenten problemen hebben die hun studie negatief kunnen beïnvloeden.

 

Bedrijfsbureau

Functie

Naam

E-mail

Office Manager

 Mw. Filincia Mangoentaroeno BSc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Office Assistant  Mw. Joan Gravenstijn  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Office Assistant  Dhr. Calvin van Hetten  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.